Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Zdravko Zrinušić i Marijana Vuraić Kudeljan: Porezna reforma
Marica Houška i Ana Rihter: Opći porezni zakon kao dio porezne reforme
Martina Ciglević: Je li napredovanje službenika u državnoj službi motivacijski čimbenik
Gordana Jelinek-Krošnjar: Edukacija službenika Porezne uprave u 2016.
Nikica Jerković: Prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi Porezne uprave
Paulino Lonza: Oporezivanje dohotka od kapitalnih dobitaka za 2016. s praktičnim primjerima
Dijana Jurinec: Vodne naknade


Porezni vjesnik, br. 11/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Zdravko Vukšić: Jedinstvena pravila za izradu propisa
Marijana Radusin Lipošinović: Razvoj poreznog okvira računa u elektroničkom obliku u RH
Aleksander Vranko: Iskustva poreznih administracija Europske unije u poreznom planiranju
Renata Kalčić: Provedbena uredba Vijeća (EU) 1042/2013 − Oporezivanjeus usluga povezanih s nekretninama
Mirjana Panić i Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost − najčešća pitanja
Predrag Bejaković: Razvoj i značenje teorije prevaljivanja poreza i incidencije
Nikola Mijatović: Reforma poreznog postupovnog prava u Njemačkoj od 1. siječnja 2017.
Dijana Jurinec: Naknade Financijske agencije za provođenje ovrhe nad novčanim sredstvima


Porezni vjesnik, br. 10/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Jurica Piskač: Vidljivost (Visibility) europskih projekata Porezne uprave
Marica Houška i Dina Lončarić: Porezna tajna
Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman naslijeđenog dohotka
Ksenija Cipek i Marijana Herceg:Uvjeti za iskorištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit
Sanda Kapetanović: Fiskalna kontrola u Bugarskoj


Porezni vjesnik, br. 9/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Veronika Radica: Odgovornost uprave trgovačkog društva za štetu
Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Izvješćivanje o plaćama i javnim davanjima iz i na plaću ostvarenu po sudskoj presudi i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD uz primjenu prosječne stope poreza na dohodak
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Oslobođenje od obveze doprinosa poslodavaca
Martina Ciglević i Dražen Opalić: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Marijana Radusin Lipošinović: Provedba elektroničkog poreznog nadzora u PURH-u
Zdravko Vukšić: Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru
Predrag Bejaković: Promjene poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj u novom tisućljeću
Dijana Jurinec: Naknada za uporabu cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na javnoj cesti


Porezni vjesnik, br. 7-8/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marica Houška i Lidija Karačić: Aktualnosti u Općemu poreznom zakonu
Snježana Matijašec: Napredovanje državnih službenika
Iva Uljanić Škreblin: Dvije nove direktive u području oporezivanja
Martina Ciglević: Zelena javna nabava
Željko Martinović i Dalibor Legac: Međunarodno oporezivanje naknade članovima uprave – čl. 16. OECD-ova modela
Stjepan Kolačević: Financijsko-računovodstveni i porezni aspekt faktoringa
Tina Plazibat i Paulino Lonza: Metode istraživanja fi nancijskih transakcija u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela
Predrag Bejaković: Obilježja i promjene oporezivanja dohotka i dobiti u novom tisućljeću
Zdravko Vukšić: Harač


Porezni vjesnik, br. 6/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Andreja Sertić: Što porezna zajednica može naučiti iz postupaka rješavanja sporova u neporeznim sporazumima?
Ana Rihter: Dostava upravno-poreznih pismena
Dalibor Legac i Željko Martinović: Utvrđivanje rezidentnosti fi zičkih osoba
Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa pomorca člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za staž osiguranja u 2016.
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Obračun javnih davanja i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD o isplatama u vezi s mobilizacijom
Zdravko Vukšić: Porezno i računovodstveno motrište prijenosa poslovanja
Predrag Bejaković: O uvođenju ekoloških poreza u odabranima razvijenim zemljama
Nikola Mijatović: Reforma financiranja Europske unije (porezni aspekti)


Porezni vjesnik, br. 5/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Iva Uljanić Škreblin i Silvija Bartolec: Porezni tretman samostalne djelatnosti – prelazak s utvrđivanja dohotka na utvrđivanje dobiti i obratno
Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Oporezivanje inozemnih dohodaka i plaćanje obveznih doprinosa
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život
Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Primici i djelatnosti prema kojima ne postoji obveza doprinosa
Tereza Rogić Lugarić: Porezna tajna: pogled iz usporedne perspektive
Predrag Bejaković: Bankarski sustav i porezna utočišta
Dijana Jurinec: Struktura cijene plina u Republici Hrvatskoj


Porezni vjesnik, br. 4/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Andreja Sertić: Traženje novih smjernica pri rješavanju sporova – treba li nam revidiran postupak dogovaranja?
Martina Ciglević: Elektronički arhivi – izazovi i perspektive
Nikica Jerković: Podnošenje Izjave o fi skalnoj odgovornosti za proračunskog korisnika državnog proračuna
Ana Slavulj Pavletić: Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a pri uvozu dobara u Europsku uniju
Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa prema najvišoj godišnjoj osnovici
Nikola Mijatović: Pošteno oporezivanje: nove mjere Europske komisije za borbu protiv porezne utaje
Dijana Jurinec: Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljih izvora energije i kogeneracije


Porezni vjesnik, br. 3/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Tereza Rogić Lugarić i Alma Yasin: O alternativnom rješavanju sporova u poreznom pravu
Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2015.
Zlatko Fabijančić i Nikolina Pratzer: Izvanbračna zajednica u poreznim stvarima, napose u pogledu poreza na promet nekretnina
Paulino Lonza: Uloga fi nancijskih istraga porijekla imovine u kaznenim postupcima
Marijana Radusin Lipošinović: Poveznica zajedničkih i usporednih poreznih nadzora
Predrag Bejaković: Važnost i oporezivanje dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
Dijana Jurinec: Naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika


Porezni vjesnik, br. 2/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Dohodak iz inozemstva i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Ana Slavulj Pavletić Porezni aspekt sustava doniranja hrane u Hrvatskoj
Hrvoje Šimović: Doprinos sniženih stopa (ne)učinkovitosti poreza na dodanu vrijednost
Alen Benazić: Primjena mehanizma obrnutog oporezivanja i njegovi učinci na troškove ispunjavanja obveze PDV-a u Europskoj uniji
Sanda Kapetanović: Međunarodno porezno planiranje s aspekta poreznih utočišta
Dijana Jurinec: Naknade za gospodarenje otpadnim vozilima


Porezni vjesnik, br. 1/2016.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ana Rihter: Načela poreznog/upravnog postupka
Ana Rihter: Porezno jamstvo
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Izmjene načina izvješćivanja u Obrascu JOPPD
Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Boris Dominić: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
Predrag Bejaković: Organizirani kriminal umiješan u prijevare i utaje poreza
Predrag Bejaković: Vrijedna i zanimljiva publikacija OECD-a o poreznoj upravi u odabranim zemljama
Lucija Grubišić: Naknade za koncesije na pomorskom dobru

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €