Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Paulino Lonza: Kako suzbiti zlouporabe pravnog sustava od »megadirektora«?
Gordana Lončar: Utjecaj najavljenih izmjena propisa o porezu na dohodak na rad učenika i studenata i na njihov status uzdržavanog člana
Ružica Krizmanić: Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Biljana Kordić i Jasna Prepeljanić: Očinski dopust zaposlenoga i samozaposlenog roditelja 
Marica Houška: Utjecaj uvođenja eura na porezne akte 
Marijana Radusin Lipošinović: Uvođenje obveznoga elektroničkog izdavanja računa u poslovanju B2B u Europskoj uniji 
Ana Adorić: Pojednostavljena pravila o PDV-u pri prekograničnoj trgovini unutar Europske unije 
Marica Houška i Marijana Zlatar Gulan: Korištenje uredbi u poreznom zakonodavstvu 


Porezni vjesnik, br. 11/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
Gordana Lončar: Novine vezane za neoporezivo podmirivanje troškova prehrane radnicima 
Bernardica Stipić i Marija Marinović: Porez na kuće za odmor 
Danijela Rudić i Veronika Radica: Postupanje Porezne uprave s predmetima oduzetima u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske 
Frano Barišić, Ana Blekić i Gordana Razum: Pregled funkcionalnosti mobilne aplikacije mPorezna
Ana Adorić: Načini ostvarivanja oslobođenja od poreza za diplomate i međunarodne organizacije akreditirane u Republici Hrvatskoj 
Tamara Bartoli-Kos: Administrativna suradnja na području Europske unije u cilju suzbijanja PDV prijevara s osvrtom na sudsku
praksu EU-a – Slučaj C- 186/20, HYDINA SK s.r.o vs. Slovačka Republika 


Porezni vjesnik, br. 10/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar: Novine propisane Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak i najavljene izmjene Pravilnika i Zakona o porezu na dohodak
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman dohotka od imovine nerezidenata
Melani Halusek-Sorić: Dostava podataka o iznosima najamnina/zakupnina
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac: Prestanak priznavanja financijske imovine i financijskih obveza
Ana Adorić: Obvezni postupak tuzemnog prijenosa obveze poreza na dodanu vrijednost na primatelja za određene isporuke


Porezni vjesnik, br. 9/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši: Oslobođenje od PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije
Paulino Lonza: Porezna zastara
Ana Vrdoljak: Porezni aspekt isprava o prijenosu vlasništva radi osiguranja tražbine i podjeli bračne stečevine
Andreja Sertić Tomiček: Stalna poslovna jedinica sukladno članku 5. OECD modela ugovora
Frano Barišić i Ana Blekić: Prijedlozi za uvođenje napredne analitike u informacijske sustave poreznih uprava
Tamara Kablar: Prijenos podataka u treće zemlje s aspekta zaštite osobnih podataka
Sandra Furlan: Važnost edukacije u prevenciji sukoba interesa u Poreznoj upravi


Porezni vjesnik, br. 7-8/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Štefica Crvenković, Jasna Kraljić: Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj − prilagodba Informacijskog sustava Porezne uprave
Gordana Lončar: Utvrđivanje dohotka od imovine fizičkim osobama kojima se podmiruju troškovi za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine
Paulino Lonza: Financijske istrage Porezne uprave
Renata Vuletić, Marina Marinelić: Napredno programsko rješenje za rano otkrivanje i suzbijanje poreznih prijevara unutar Europske unije
Sandra Pezo: Oporezivanje plaća koje se isplaćuju temeljem izvansudske nagodbe
Veronika Radica, Danijela Rudić: Blokada računa poreznog dužnika
Marijana Radusin Lipošinović: Računi u elektroničkom obliku u kontekstu poreza
Snježana Matijašec, Mirna Smojver: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Frano Barišić, Ana Blekić: Komparativni pregled mobilnih aplikacija poreznih uprava Europske unije
Marija Lončar: Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Porezne uprave u 2022. godini


Porezni vjesnik, br. 6/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar: Privremena porezna rješenja u posebnom u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021.
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman pomoraca
Sandra Pezo: Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika
Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan: Dostava poreznih akata u poreznim postupcima
Ana Blekić, Nataša Borota: ePorezna u sklopu sustava e-Građani
Lidija Karačić: Nova obveza javne objave informacija o porezu na dobit u okviru Računovodstvene direktive


Porezni vjesnik, br. 5/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Paulino Lonza: Važnost »pristupa grupe povezanih osoba« u analizi imovine i izvora
Dražen Opalić, Gordana Lončar: Dnevnice za rad na terenu radnika u javnom sektoru
Marica Houška: Porezni postupak kod poreza po odbitku
Andreja Sertić Tomiček: Arbitraža konačne ponude - bejzbol arbitraža vs. konvencionalna arbitraža - arbitraža neovisnog mišljenja
Marijana Radusin Lipošinović, Danijela Šrepfler: Revidirane Smjernice o određivanju transfernih cijena


Porezni vjesnik, br. 4/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti od koje se utvrđuje dobit za 2021. godinu
Marijana Vuraić Kudeljan: Porez na cestovna motorna vozila
Gordana Lončar: Olakšice po osnovi invalidnosti u sustavu poreza na dohodak
Vanja Martinović: Primjena međunarodnog standarda »predvidive relevantnosti« u razmjeni informacija na zahtjev 


Porezni vjesnik, br. 3/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Paulino Lonza: Suradnja Porezne uprave i Ureda europskog javnog tužitelja u zaštiti financijskih interesa Europske unije
Željko Martinović, Gordana Lončar: Utvrđivanje dohotka od kapitala po osnovi kamata na štednju ostvarenih u tuzemstvu i iz inozemstva
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac: Klasifikacija i reklasifikacija financijske imovine prema MSFI-ju 9
Željko Martinović, Dalibor Legac: Kratka komparativna analiza arbitraže prema Arbitražnoj i Mnogostranoj konvenciji te DRM direktivi
Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u 2021. godini


Porezni vjesnik, br. 2/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI


Tina Plazibat i Paulino Lonza: Otkrivanje i suzbijanje prividnih pravnih poslova 
Sandra Pezo: Drugi dohodak iz inozemstva 
Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga za 2021. godinu 
Ružica Krizmanić: Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Jurica Piskač: Prvih mjesec dana korištenja Chatbota Porezne uprave


Porezni vjesnik, br. 1/2022.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Provedena porezna reforma u razdoblju od 2016. do 2021.
Gordana Lončar: Obveza podnošenja godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021. godinu 
Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan: Rješenja u poreznom postupku
Ksenija Svalina: Pregled podataka iz inozemnih izvora u području izravnog oporezivanja
Jadranka Matovina, Daniela Mikulić: Poslovni procesi u radu ispostava Porezne uprave
Jasna Kraljić, Zrinka Damjanović Novak: Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata i raspored uplata na JOPPD obrasce
Ivana Vrban: Međunarodni element u postupku stečaja potrošača

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €