Početna » Rodna ravnopravnost » Intervjui » Žene plaćaju najveću cijenu recesije
07.07.2010. :: rodna ravnopravnost

Žene plaćaju najveću cijenu recesije

Viviana Benussi, zamjenica župana Istarske županije rođena je u Rovinju 8. travnja 1953. godine, udana je, majka jedne kćeri. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru, poslijediplomski studij u Zagrebu prekinula zbog drugih profesionalnih obaveza.
Profesionalnu karijeru započela je kao nastavnica u rovinjskoj gimnaziji, a završava kao ravnateljica u Talijanskoj srednjoj školi u Rovinju. Politički je aktivna kroz Zajednicu Talijana, potom kao članica i potpredsjednica Županijske skupštine. Aktivno se služi talijanskim, hrvatskim i engleskim jezikom, posebno je zanima lingvistika (jezici i kulture u kontaktu) i glotodidaktika, rado sudjeluje i pokreće humanitarne akcije, voli knjige i putovanja. Razgovor s Vivianom Benussi razumljivo je dvojezičan.

Come valuta la posizione delle donne (della maggioranza delle donne) nella Sua Regione ?

Dati alla mano, dei 576 consiglieri eletti  nei consigli dei comuni e delle città e nell'Assemblea della Regione Istriana, 122 sono donne ovvero il 21%. Una donna è stata eletta a Vicepresidente della Regione Istriana,  una a Sindaco  mentre 13 sono le donne elette a vicesindaco delle città e comuni. Sempre più forte è la presenza anche delle  donne imprenditrici. E nonostante il fatto che la posizione delle donne stia migliorando, il ruolo della donna in posizioni di responsabilità è ancora sottovalutato. Ci troviamo a fare i conti con un'uguaglianza piramidale e man mano che i centri del potere crescono di importanza, il numero delle donne cala drasticamente.

Viviamo in una società  in cui si continua a rappresentare la donna come persona debole, che necessita di protezione e che, di conseguenza, è inadatta ad operare lá dove il potere viene esercitato; inoltre,  ci sono ancor sempre troppi ostacoli che non permettono alle donne di coniugare maternità e legittima realizzazione professionale e/o politica a causa della tradizionale suddivisione delle mansioni domestiche, culturalmente determinata e trasmessa, della mancanza di risorse finanziarie  e  servizi a sostegno della famiglia.

E poi la recessione è sempre femminile perchè sono le donne a pagare il prezzo più alto. Le statistiche ci dicono che anche nella nostra Regione ci sono più donne disoccupate rispetto agli uomini.

Kako ocjenjujete politički, društveni i ekonomski položaj (većine) žena u Vašoj županiji?

Pogledamo li statističke podatke, od 576 vijećnika izabranih u vijeća gradova i općina i u Skupštinu Istarske županije, 122 su žene, odnosno 21%. Jedna žena je izabrana za zamjenicu župana,  jedna za načelnicu, 13 žena su zamjenice (grado)načelnika. Sve veća je prisutnost žena  poduzetnica. Bez obzira na činjenicu da se položaj žena poboljšava,  njihove uloge na odgovornim funkcijama još uvijek su podcijenjene. Susrećemo  se sa "piramidalnom" jednakošću i kako važnost centara moći raste, tako broj žena na odgovornim mjestima drastično pada.

Živimo u društvu u kojem se ženu i dalje predstavlja kao krhku osobu kojoj treba zaštita i koja stoga nije pogodna za djelovanje tamo gdje se odvija moć ili vlast; osim toga,  još je previše prepreka koje onemogućavaju ženama da se istovremenom bave majčinstvom i profesionalnom ili političkom karijerom na koju imaju pravo, bilo radi tradicionalne podjele kućnih poslova, kulturološke predodređenosti ili zbog manjka financijskih resursa i popratnih usluga za pomoć obitelji.

Osim toga, recesija ima uvijek ženski predznak jer žene plaćaju njenu najveću cijenu. Statistike nam govore da je i u našoj županiji  nezaposleno više žena nego muškaraca. 

Secondo Lei quali sono le iniziative prioritarie da intraprendere per migliorare il ruolo della donna nella Sua Regione? Ci saranno piu' risorse finanziarie nel Bilancio per il 2010 per questa causa ?

Se prendiamo in considerazione la posizione attuale delle donne nella societa' in generale, il fatto che le donne rappresentino la maggioranza non solo della popolazione, ma anche degli insegnanti  nelle istituzioni educative e istruttive, ci deve far riflettere.

 Quindi reputo necessario, in primo luogo, lavorare sulla  promozione dei diritti  umani delle donne e delle quote rosa. Inoltre, le donne in politica devono   impegnarsi di più per l'uguaglianza sociale, il che significa un maggior impegno per abattere la divisione tradizionale dei ruoli tra uomo e donna e le discriminazioni che rendono alternativi lavoro e maternità, nonché per assicurare piu' risorse finanziarie per l'attuazione di politiche globali in favore della parità fra donne e uomini.

Le donne, però,  devono eliminare comportamenti sbagliati  come il disprezzo per i posti del potere (perchè temono di non essere all'altezza), la continua attesa di un giusto riconosciemnto che, di regola,  non arriva mai e l'omologarsi al modello culturale maschile  una volta arrivate al potere. Devono   rendersi conto della loro diversità,  e del fatto che questa diversità è necessaria e complementare.

In qualità di Vicepresidente mi impegnerò, innazitutto,  per l'approvazione della Proposta della Politica delle pari opportunità della Regione Istriana per il periodo 2010-2013  che in primavera sarà all'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale e invito tutte le consigliere a un impegno trasversale. Si tratta di un documento molto importante per la cui attuazione  dovranno essere assicurate le necessarie risorse finanziarie che devono, però,  attendere una precisa quantificazione. Comunque, posso dire con certezza che le risorse finanziare saranno maggiori rispetto al periodo precedente.

Koje su, po Vašem mišljenju, prioritetne aktivnosti koje treba poduzeti za poboljšanje položaja žena u Vašoj županiji ? Hoće li se u proračunu za 2010. godinu naći više novca kojim se nešto od toga može učiniti ?

Ako uzmemo u obzir sadašnji položaj žena u društvu općenito, činjenica  da žene predstavljaju većinu ne samo populacije, već i predavača u odgojno-obrazovnim institucijama, mora nas ponukati na razmišljanje.

Smatram stoga potrebnim, prije svega, djelovati na promociji ljudskih prava žena i ženskih kvota. Osim toga, žene se u politici moraju više potruditi oko društvene jednakosti, što znači veće zalaganje na rušenju tradicionalne podjele uloga između  žene i muškarca kao i diskriminacija koje tjeraju na odabir između posla i  majčinstva. Žene u politici trebaju osigurati veće financijske resurse za ostvarenje  globalnih politika u korist jednakosti između muškaraca i žena.

Žene se, jednom kad dospiju na vlast, moraju riješiti pogrešnih ustaljenih razmišljanja, kao što su odbojnost spram poslova unutar vlasti zbog straha da nisu dorasle zadacima, stalnog iščekivanja pravičnog priznanja do kojeg u pravilu nikad ne dolazi i potvrđivanja s muškim ustaljenim modelom ponašanja. Žene moraju postati svjesne svoje različitosti i činjenice da je upravo različitost potrebna i komplementarna.

Kao zamjenica župana, zalagat ću se prije svega za usvajanje Prijedloga politike jednakosti spolova u Istarskoj županiji, za razdoblje od 2010. do 2013. godine, stoga pozivam sve vijećnice na zajednički trud na svim razinama. Riječ je o vrlo važnom dokumentu, a za njegovo ostvarenje bit će potrebno osigurati financijska sredstva koja moraju biti precizno određena. Mogu ipak reći, sa sigurnošću, da će financijska sredstva biti veća u odnosu na prethodno razdoblje.

Tenuto conto del nuovo rapporto tra il potere  legislativo e quello esecutivo, è soddisfatta del ruolo dell'Assemblea Regionale nella creazione della politica locale ?

Se si tiene conto del contesto molto complesso, oserei dire, addirittura nefasto in cui l'Assemblea regionale si trova ad operare, viste le sempre meno ingenti risorse finanziarie a disposizione per la creazione di una politica locale, personalmente posso sottolineare che si cerca di sfoggiare tutta la creatività per, parafrasando e citando Kipling, riuscire " ad occupare il minuto inesorabile dando valore a ogni minuto che passa" e trovare le  soluzioni migliori.... e allora, da questo punto di vista, posso considerarmi soddisfatta.

S obzirom na novi odnos između predstavničke i izvršne vlasti, jeste li zadovoljni ulogom Županijske skupštine u stvaranju lokalne politike?

Ako se uzme u obzir vrlo složeni kontekst vremena u kojem živimo, usudila bih se reći čak težak, u kojem djeluje Županijska skupština te sve manja novčana sredstva koja su na raspolaganju za ostvarivanje lokalne politike, osobno mogu istaknuti da se nastoji posegnuti za svom kreativnošću kako bi se pronašla najbolja rješenja, parafrazirajući Kiplinga to znači da treba iskoristiti svaki trenutak, dajući vrijednost svakoj minuti koja prolazi...  i onda, s tog stanovišta, mogu se smatrati zadovoljnom.

In qualità di Vicepresidente della Regione collabora con molti uomini e molte donne in politica. In base alla Sua esperienza personale, chi di loro è  piu' convincente nello svolgere il proprio ruolo, oppure non c'e' nessun nesso con il genere sia maschile che femminile ?

Non è facile rispondere a questa domanda e ogni generalizzazione potrebbe essere errata. Mi sembra un po' troppo presto per trarre delle conclusioni. Finora ho sempre collaborato, per tutta una serie di circostanze, più con uomini politici che con donne, perchè le donne che ricoprono cariche di una certa elevatura sono ancor sempre poche. Comunque posso dire che le donne non sono uguali agli uomini, né hanno le stesse aspirazioni o le stesse aspettative. Ecco perchè la presenza delle donne nella società è estremamente necessaria e complementare. Le donne hanno molte qualità : spesso agiscono non per se stesse ma per interessi generali, hanno una grande disponibilità, pragmatismo, sensibilità, spirito di abnegazione, ecc.  Si tratta di valori che in questa società dovrebbero avere la priorità. Però devono imparare ad essere più persuasive e più razionali nell'argomentazione.

Per quanto riguarda la coerenza, voglio sottolineare che la coerenza è una parola che si presta facilmente a falsificazioni. Politici coerenti ma senza valori ne ho visti sfilare parecchi.

Per me la coerenza riveste una grande importanza a patto che sia ancorata alla verità e ai  valori fondamentali che danno un senso alla nostra vita, valori che dovremmo tramandare alle generazioni future.

Comunque, tengo a precisare che la collaborazione sia con gli uomini che con le donne a livello regionale  è molto buona e di gran lunga migliore di quella a livello nazionale perchè, tra l'altro,  manca la cultura della comunicazione.

S položaja zamjenice župana surađujete s mnogim političarkama i političarima. Prema osobnom iskustvu, jesu li političarke i političari uvjerljiviji, odnosno dosljedniji u svom poslanju, ili to nema veze sa spolom ? 

Nije lako odgovoriti na to pitanje i svako generaliziranje bi moglo biti pogrešno. Čini mi se da je prošlo premalo vremena da bih došla do nekakvih zaključaka. Dosad sam uvijek surađivala, iz razno raznih okolnosti, više s muškarcima političarima nego sa ženama, jer je žena na određenim višim položajima još uvijek malo. Mogu ipak reći da žene nisu jednake muškarcima, niti imaju iste težnje i očekivanja; eto zašto je ženska prisutnost u društvu izrazito važna i komplementarna. Žene imaju puno kvaliteta: često djeluju ne radi sebe, već radi viših interesa, uvijek su na raspolaganju, pragmatične su, osjećajne, spremne na samoodricanje, itd. Riječ je o vrijednostima koje bi u ovom društvu trebale imati prednost. Žene, međutim, moraju naučiti biti uvjerljivije i racionalnije u obrazlaganju vlastitih stavova.

Što se tiče dosljednosti, želim istaknuti da je dosljednost riječ koja se lako izvrće: vidjela sam mnoge dosljedne političare, ali bez vrijednosti.

Za mene je dosljednost vrlo važna, pod uvjetom da je čvrsto vezana za istinu i temeljne vrijednosti koje daju smisla našem životu, vrijednosti koje bismo trebali prenijeti budućim generacijama. Želim istaknuti da je suradnja na županijskoj razini bilo sa muškarcima bilo sa ženama vrlo dobra i mnogo bolja od one na državnoj razini jer, između ostalog, nedostaje kulture komunikacije.

 

Izvor: www.libela.org