Tražilica
 
 
O Institutu :: Natječaji
 

Institut za javne financije, Zagreb, Smičiklasova 21, temeljem odluke Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije i ravnatelja Instituta za javne financije, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i člankom 29. i 35. Statuta Instituta te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 11. rujna 2020. Klasa: 640-02/20-04/00127, Urbroj: 533-03-20-0003), raspisuje 

NATJEČAJ
 
1. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s objavljenim radovima i iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora, uz naglasak na analizu lokalnih financija, proračunske transparentnosti, fiskalne decentralizacije, javnog duga i upravljanja javnim trgovačkim društvima. Očekivani početak radnog odnosa 1. siječnja 2021.
 
Uvjeti: izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika propisan Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; aktivno znanje engleskog jezika.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva (uključiti popis radova i sudjelovanja na znanstvenim projektima), presliku diplome, presliku potvrde o izboru u znanstveno zvanje i presliku domovnice. Pristupnik koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti.
 
2.(a) za izbor 1 poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu (IP-2019-04-8360) „Isplati li se transparentnost? Politički i socioekonomski učinci transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Hrvatskoj (IMPACTBT)“ s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od dvije godine. Očekivani početak radnog odnosa 4. siječnja 2021.
 
(b) za izbor 1 poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu (IP-2019-04-9924) „Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost (ITBIDEE)“ s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od dvije godine. Očekivani početak radnog odnosa 18. siječnja 2021.
 
Poslijedoktorand će sudjelovati u znanstvenom istraživanju u okviru odabranog HRZZ projekta (IP-2019-04-8360 ili IP-2019-04-9924), obavljajući sljedeće poslove: pregled relevantne literature, prikupljanje podataka, priprema baza podatka, provođenje statističkih i ekonometrijskih analiza, pisanje znanstvenih i stručnih publikacija i, po potrebi, sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekta. 
 
Obvezni uvjeti: 
  • akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti (ekonomija) ili prirodnih znanosti (matematika),
  • poznavanje statističkih i ekonometrijskih metoda,
  • izvrsno znanje engleskog jezika u pismu i govoru.
Dodatno će se vrednovati: priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni znanstveno-istraživački i stručni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama te motiviranost i interes za teme istraživanja.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
  • motivacijsko pismo,
  • životopis,
  • dokaz o stečenom obrazovanju i akademskom stupnju doktora znanosti (preslike diploma),
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
U skladu s čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava za radno mjesto je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj –znanstveni suradnik“ ili „Za natječaj – poslijedoktorand, broj projekta“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
 
Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Institutu za javne financije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Zagreb, 6. studenoga 2020.
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića