Tražilica
 
 
O Institutu :: Natječaji
 
Institut za javne financije, Zagreb, Smičiklasova 21, temeljem odluke Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije i ravnatelja Instituta za javne financije, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i člankom 29. i 35. Statuta Instituta te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 6. srpnja 2019., Klasa: 640-02/19-04/00116, Urbroj: 533-03-19-0002), raspisuje

NATJEČAJ

1. Za izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s objavljenim radovima i iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora, uz naglasak na financiranje lokalnih i regionalnih jedinica, porezni sustav i transparentnost proračuna.
Uvjeti: Izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika propisan Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; aktivno znanje engleskog jezika.

2. Za izbor na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj odjeljka općih i pravnih poslova – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest mjeseci.
Uvjeti: Sveučilišni dodiplomski studij pravne struke čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke; radno iskustvo 2 godine na pravnim poslovima; poznavanje engleskog jezika.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva (uključiti popis radova i sudjelovanja na znanstvenim projektima za radno mjesto pod brojem 1.), presliku diplome, presliku potvrde o izboru u znanstveno zvanje (za radno mjesto pod brojem 1.) i presliku domovnice.

Pristupnik koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

U skladu sa čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod brojem 1. je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a za radno mjesto pod brojem 2. je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – viši znanstveni suradnik“ ili „Za natječaj – pravnik“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Institutu za javne financije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

 

Zagreb, 24. 7. 2019.

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića