Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Pojmovnik javnih financija :: Europska unija
 
pravna stečevina Europske unije

Pravnom stečevinom Europske unije (franc. acquis communautaire, skraćeno acquis) naziva se cjelokupno zakonodavstvo i praksa EU, a obuhvaća sva prava i obveze država članica i institucija EU. Ona se stalno razvija i obuhvaća ove elemente:

 • sadržaj, načela i političke ciljeve ugovora,
 • primarno zakonodavstvo usvojeno na temelju ugovora te presude Suda Europskih zajednica,
 • sekundarno zakonodavstvo, tj. odredbe proizašle iz ugovora i donesene u postupcima odlučivanja u institucijama EU,
 • deklaracije i rezolucije koje je Europska unija usvojila,
 • mjere koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku,
 • mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove,
 • međunarodne sporazume koje je sklopila Europska zajednica, kao i ugovore zaključene između država članica, a odnose se na aktivnosti Zajednice.

Zakonodavstvo EU objavljuje se u Službenom listu (SL) (engl. Official Journal, OJ), koji je prvi glavni izvor o zakonodavstvu i aktivnostima svih institucija i agencija Europske unije. Teško je definirati cjelokupnu pravnu stečevinu jer ona obuhvaća cijeli pravni poredak EU i čini oko 100.000 stranica teksta objavljenih u Službenom listu. Nove države članice u cijelosti moraju prihvatiti pravnu stečevinu Unije. Ona obuhvaća sve ugovore o EU/EZ, cjelokupno sekundarno zakonodavstvo koje je danas na snazi, sve međunarodne ugovore koje sklapa EZ, sve presude suda EZ-a, kao i neobvezujuće propise (engl. soft law). Takozvani soft law osnova je za usmjeravanje i razumijevanje pravnih akata, ali nije pravno obvezujući. Sud se može njime koristiti za tumačenje pravno obvezujućih izvora prava. Prilikom usklađivanja zakonodavstva zemlje kandidatkinje s pravnom stečevinom naglasak treba biti na primarnom pravu (ugovorima), međunarodnim ugovorima i sekundarnom pravu, dok su sudske presude i tzv. soft law važni u onoj mjeri u kojoj tumače prve tri kategorije pravne stečevine.

Najbolji izvor za snalaženje kroz pravnu stečevinu jest službena i javna baza podataka Eur-Lex.

Svaka država koja želi postati članicom Unije do ulaska u Uniju mora preuzeti cijelu njezinu pravnu stečevinu i biti sposobna za njezinu učinkovitu primjenu.

Tijekom petog procesa proširenja EU na deset država koje su postale članicama 2004. godine te Rumunjsku i Bugarsku, koje su Uniji pristupile 2007. godine, pravna je stečevina bila podijeljena u 31 poglavlje. No u pregovorima s Hrvatskom i Turskom pravna je stečevina podijeljena u 35 poglavlja radi uspostavljanja bolje ravnoteže među poglavljima. Tako su teža poglavlja podijeljena na više lakših poglavlja, a neka su lakša objedinjena, neke su politike premještene među poglavljima, dok su neka poglavlja preimenovana. Tako Hrvatska i Turska moraju svoje zakonodavstvo uskladiti sa sljedećih 35 poglavlja pravne stečevine.

 1. Sloboda kretanja roba. Glavno je načelo tog poglavlja da se proizvodima slobodno trguje iz jednoga u drugi dio Unije. U tom je smislu presudno važno harmonizirati regulativni okvir kojim se određuje specifikacija proizvoda.
 2. Sloboda kretanja radnika. Pravna se stečevina tog poglavlja temelji na načelu da građani jedne države članice imaju pravo raditi u drugoj državi članici. Takvi radnici moraju imati jednaka socijalna i porezna prava te radne uvjete kao i radnici zemlje domaćina.
 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Pravne osobe i državljani EU imaju pravo nastaniti se u bilo koji državi članici te pružati prekogranične usluge. To podrazumijeva harmonizaciju regulacije kvalifikacija za pojedine poslove te priznavanje diploma.
 4. Sloboda kretanja kapitala. Države članice moraju ukloniti sve zapreke kretanju kapitala unutar EU. Pravna stečevina također podrazumijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
 5. Javne nabave. Glavna načela tog poglavlja odnose se na transparentnost, jednak postupak, slobodnu konkurenciju i nediskriminaciju.
 6. Pravo trgovačkih društava. To poglavlje obuhvaća osnivanje, registraciju, spajanje i dijeljenje poduzeća, kao i posebna pravila za prikaz godišnjih i konsolidiranih poslovnih izvješća. Obvezna je primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda.
 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Pravna stečevina u tom dijelu nalaže harmonizaciju pravila o pravnoj zaštiti autorskih i sličnih prava.
 8. Tržišno natjecanje. To poglavlje pokriva zaštitu tržišnog natjecanja i kontrolu državnih potpora, tj. bobu protiv netržišnog ponašanja poduzeća i zabranu dodjele potpora koje narušavaju konkurenciju.
 9. Financijske usluge. Pravna stečevina sadržava pravila za odobravanje, djelovanje i superviziju institucija u bankarstvu, osiguranju, investicijama i na tržištu vrijednosnih papira.
 10. Informacijsko društvo i mediji. Poglavlje obuhvaća pravila za elektroničku komunikaciju, internetsku trgovinu i audio-vizualne usluge (posebice slobodno emitiranje televizijskog programa).
 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak. Poglavlje o poljoprivredi donosi brojna obvezujuća pravila koja su bitna za funkcioniranje zajedničke poljoprivredne politike (Common agrucultural policy, CAP).
 12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Poglavlje donosi detaljna pravila s područja sigurnosti hrane u smislu higijenskih standarda u njezinoj proizvodnji te u stočarstvu i biljnoj proizvodnji.
 13. Ribarstvo. Poglavlje se bavi pripremom državne uprave za primjenu zajedničke politike u ribarstvu.
 14. Prometna politika. Prometna pravila usmjerena su na promicanje sigurnih, efikasnih, ekološki čistih i pristupačnih prometnih usluga, a pokrivaju cestovni, željeznički, riječni, kombinirani, zračni i morski promet.
 15. Energetika. Pravila su usmjerena na tržišno natjecanje i državne potpore u tom sektoru, interno tržište energije, energetsku efikasnost, nuklearnu energiju i zaštitu od zračenja.
 16. Porezi. Poglavlje potpuno pokriva područje neizravnog oporezivanja, tj. porez na dodanu vrijednost i trošarine. Na području izravnog oporezivanja određuju se pravila za neke aspekte oporezivanja dohotka od štednje fizičkih osoba i za poreze poduzeća.
 17. Ekonomska i monetarna politika. Pokriveno je područje neovisnosti središnje banke i zabrana povlaštenog pristupa javnog sektora financijskim sredstvima. Od država članica očekuje se da koordiniraju svoje ekonomske politike, a njihove su fiskalne politike predmet kontrole u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu.
 18. Statistika. Pravna stečevina obuhvaća metodologiju, klasifikaciju i procedure u skupljanju podataka.
 19. Socijalna politika i zapošljavanja. Poglavlje donosi minimalne standarde na području radnog zakonodavstva, jednakosti, zdravlja i sigurnosti na radu.
 20. Poduzetništvo i industrijska politika. Industrijska politika potiče industrijske strategije koje povećavaju konkurentnost i ubrzavaju strukturne promjene, te stvaraju povoljno okruženje za pokretanje poduzeća i ubrzavanje gospodarskog rasta.
 21. Transeuropske mreže. Poglavlje obuhvaća transeuropske mreže na području prometa te telekomunikacijske i energetske infrastrukture.
 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Određuju se pravila za primjenu programa strukturnih i kohezijskih fondova u skladu s teritorijalnom organizacijom u svakoj zemlji.
 23. Pravosuđe i temeljna prava. U Uniji je iznimno važna uspostava neovisnoga i efikasnog sudstva, te fer i nepristranog suđenja. Države članice također se trebaju efikasno boriti protiv korupcije.
 24. Pravda, sloboda i sigurnost. U ovom poglavlju važna je osposobljenost država članica za kontrolu granica, dodjelu viza, migracije, pružanje azila, koordinaciju policijskih službi, borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i droga te za carinsku i sudsku suradnju.
 25. Znanost i istraživanje. Države članice moraju biti osposobljene za efikasno sudjelovanje u okvirnim programima EU-a (Framework Programmes).
 26. Obrazovanje i kultura. Nacionalne politike moraju biti formulirane tako da osiguravaju postizanje ciljeva definiranih u programu Obrazovanje i osposobljavanje 2010 (Education and Training 2010).
 27. Okoliš. Cilj zaštite okoliša jest poticanje održivog rasta te zaštita okoliša za sadašnje i buduće generacije. Pravna stečevina sadržava više od 200 zakonskih propisa koji reguliraju to područje.
 28. Zaštita potrošača i zdravlja. Riječ je o zaštiti ekonomskih interesa potrošača te o nekoliko specifičnih obvezujućih pravila u javnom zdravstvu.
 29. Carinska unija. Poglavlje gotovo isključivo sadržava propise koji su obvezujući za države članice, a odnose se na Carinski zakon EU (Customs Code), kombiniranu nomenklaturu, zajedničke carine, carinsku klasifikaciju, određene carinske kvote, carinsku kontrolu i sl.
 30. Vanjski odnosi. Pravna stečevina na tom području proizlazi iz multilateralnih i bilateralnih trgovinskih obveza EU. Države članice također moraju svoju politiku prema trećim zemljama i međunarodnim organizacijama uskladiti s onom koja je usvojena na razini Unije.
 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika. Riječ je o preuzimanju zajedničke vanjske i sigurnosne politike (The common foreign and security policy, CFSP) i europske sigurnosne i obrambene politike (Eureopean security and defence policy, ESDP).
 32. Financijski nadzor. Pravna stečevina u tom poglavlju obvezuje na primjenu načela, standarda i metoda javne interne financijske kontrole (Public internal financial control, PIFC) koja se treba primijeniti na internu kontrolu cijeloga javnog sektora, uključivši i fondove Unije.
 33. Financijske i proračunske odredbe. To poglavlje pokriva pravila koja se odnose na financijska sredstva potrebna za financiranje proračuna Unije: doprinosa država članica od carina, dijela PDV-a i sredstava vezanih za visinu bruto nacionalnog dohotka.
 34. Institucije. Poglavlje sadržava pravila kojima se osigurava zastupljenost zemlje u institucijama EU, kao i ona za izbor u Europski parlament.
 35. Ostala pitanja. To poglavlje sadržava teme koje su se pojavile tijekom pregovora sa zemljama kandidatkinjama, a koje nisu pokrivene ostalim poglavljima. O njima se raspravlja na kraju pregovora.

autorica: Marina Kesner-Škreb  
izvor: Financijska teorija i praksa, 2008, 32 (3), 409-412

 
Download dokumenata:
Pravna stečevina Europske unije (veličina: 97 kb)
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića