Tražilica
 
 
Konferencije :: Skrivena javna potrosnja - budućnost poreznih izdataka? :: Upute za pisanje rada
 
Rad treba biti pisan u programu Microsoft Word, Times New Roman, font 12.

Prva stranica rada sadrži: naslov; ime i prezime autora; titulu; instituciju u kojoj je zaposlen te kontakt podatke (institucija, adresa, telefon, faks i e-mail); JEL klasifikaciju; kratki sažetak, ne dulji od 150 riječi; te do šest ključnih riječi.

Naslovi i sve ostale razine podnaslova numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama, npr. 1. Naslov; 1.1. Podnaslov; itd.

Dozvoljeno je korištenje kratica. Kada se pojam prvi put spominje potrebno je napisati puni naziv, te kraticu u zagradi; npr. Europska unija (EU).

Decimalni brojevi u radu, tablicama i grafikonima trebaju imati što manji broj decimala.

Jednadžbe, bilješke, tablice i grafikoni

Jednadžbe, bilješke, tablice i grafikone numerirati prema redoslijedu, arapskim brojkama.
Redne brojeve jednadžbi valja navesti u zagradi uz desnu marginu (v. primjer).

x+y=y+x     (1)

 

Endonote nisu dopuštene, a fusnote nastojati izbjegavati. Ako su neke činjenice važne, navode se u samom radu.

Tablice i grafikoni sastavni su dio rada, a ne poseban dokument. Ako su navedeni na kraju rada u prilogu, tada se smještaju prije popisa literature, a u radu treba navesti mjesto gdje pripada koja tablica i/ili grafikon. Kada se pojašnjava pojedina tablica i/ili grafikon iz rada, obvezno se navodi  broj tablice i/ili grafikona, npr. Iz tablice 1. vidljivo je… (izbjegavati "gore","dolje", itd.).

Tablice - što jednostavnije, uz obvezno navođenje njihovih naslova (iznad tablice) i izvora (ispod tablice). Bilješke (fusnote) u tablicama obilježavaju se slovima u kurzivu (a, b, c …) i nalaze se odmah ispod tablice. Tablice se dostavljaju u tekstualnom, nikako u slikovnom formatu.
Brojke se potpisuju desno; tisućice se odvajaju zarezom i/ili točkom (npr. hrvatski jezik 1.000.000,00; engleski jezik 1,000,000.00). Brojke skraćivati kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.; v. primjer u tablici 1).
Tablica 1. Naslov tablice (u mil. kuna)

  Tekst
Tekst Tekst Tekst
  2008.
2009. 2008.
2009.
2008.
2009.
2008. 2009.
Tekst
 1.010 1.102 37 38 10 10 1.057 1.150
Tekst
       58 32 23 18 179 133 260 182
Ukupno 1.069 1.134 60 56 188 143 1.317 1.333

a Objašnjenje.
Izvor: Tekst (2008, 2009).

Grafikoni trebaju biti isključivo crno bijeli (nikako u boji), moraju se bez poteškoća očitati, veličinom se trebaju uklapati u veličinu stranice, te obilježeni da budu čitljivi i kad se smanje. Autor je na zahtjev izdavača dužan dostaviti grafikone i u excel formatu.
Grafikoni moraju imati naslove iznad samog grafikona. Legende trebaju biti čitke i jasne. Izvori i objašnjenja navode se ispod, nikako u samom grafikonu. Skraćivati brojke u grafikonima kad god je to moguće (npr. u mil. ili mlrd.; v. primjer iz grafikona 1).

Grafikon 1. Naslov grafikona (u mlrd. kuna)
 

Izvor: Tekst (2008, 2009).

Literatura
Literaturu citirati po prezimenu i datumu izdanja, npr. Smith i Jones (2004) ili (Smith, 2005). Navodi citiranih autora trebaju biti u tekstu, ne u bilješkama (fusnoti). Popis citirane literature prema abecednom redu prezimena autora nalazi se na kraju rada.

Literatura se navodi prema navedenom predlošku.

Knjige
Rosen, H. S. and Gayer, T., 2008. Public Finance. Boston: McGraw-Hill.

Članci u časopisima
Ravnik, R. and Žilić, I., 2011. "The use of SVAR analysis 25 in determining the effects of fiscal shocks in Croatia". Financial Theory and Practice, 35 (1), 25-58.

Elektronički izvori
a)
Članci u časopisima
Kunovac, D., 2011. "Asymmetric correlations on the Croatian equity market" [online]. Financial Theory and Practice, 35 (1), 1-24. Available from: [http://www.ijf.hr/eng/FTP/2011/1/kunovac.pdf].

b) Web stranice
OECD, 2011. Countries continue to move towards better tax transparency [online]. Paris: OECD. Available from: [http://www.oecd.org/document/49_201185_48099730_1_1_1_1,00.html].

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića