Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 18 (2009)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Mladineo, Marijana Vuraić Kudeljan: Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja
 • Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac: Najvažnije promjene u novome Općem poreznom zakonu
 • Ksenija Cipek, Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Nikola Mijatović: Najavljene izmjene Smjernice o PDV-u radi učinkovitije borbe protiv poreznih prijevara
 • Aleksandar Vranko: Europski ured za suzbijanje prijevara - OLAF

 


Porezni vjesnik, br. 2/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2008. i obveze u 2009. godini
 • Berislav Matković: Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novome OPZ-u
 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa za osiguranike produljenoga mirovinskog osiguranja prema osnovi boravka u inozemstvu bračnog druga osiguranika hrvatskog državljanina na radu u inozemstvu
 • Zdravko Vukšić: Moral u porezima
 • Stipe Senta: Pregled nekih osobitosti njemačkoga sustava poreza na dodanu vrijednost


Porezni vjesnik, br. 3/2009

 • Uputa o podnošenju godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
 • Uputa o postupanju u vezi s doprinosima za obvezna osiguranja, utvrđivanjem obveze i ostalim poslovima u ispostavama Porezne uprave u 2009
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Maja Bartolić i Ksenija Cipek: Državne potpore, olakšice, oslobođenja i poticaji u sustavu poreza na dobit
 • Berislav Matković: Načela poreznog postupka
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Strane osobe i nastanak obveze poreza na promet nekretnina
 • Irena Klemenčić: Komunalna naknada


 Porezni vjesnik, br. 4/2009

 • Uputa o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina ovršenika prema dužniku
 • Ksenija Cipek: Porezne olakšice pri utvrđivanju i oporezivanju dohotka od samostalne djelatnosti
 • Nada Petrović: Značaj internog nadzora u otkrivanju nepravilnosti u poslovnim procesima i njegov doprinos poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Priprema poreznog nadzora
 • Irena Klemenčić: Komunalni doprinos


 Porezni vjesnik, br. 5/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Maja Bartolić i Ksenija Cipek: Olakšice i oslobođenja za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i području grada Vukovara
 • Marija Bajt i Mario Hak: Kada obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva postaje obveznikom poreza na dobit?
 • Dražen Opalić: Obveza doprinosa do najviše godišnje osnovice prema novome Zakonu o doprinosima
 • Josip Supić: Uloga marketinga u europskim poreznim upravama
 • Božo Vuletić Antić: Vodne naknade


 Porezni vjesnik, br. 6/2009

 • Uputa o postupanju pri dostavi poreznih akata
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić-Kudeljan, Davorka Štimac: Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u poreznim postupcima
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije trgovačkog društva
 • Ana Žgalin: Odgoda ovrhe u poreznom pravu
 • Jasna Kulušić: Spomenička renta


 Porezni vjesnik, br. 7/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Oporezivanje autorskih naknada
 • Marija Bajt: Oporezivanje primitaka sportaša
 • Goran Križanac: Doprinosi od obavljanja "druge djelatnosti" prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2008
 • Zdravko Vukšić: Porezne i računovodstvene prijevare poreza na dobit
 • Irena Klemenčić: Boravišna pristojba


 Porezni vjesnik, br. 8/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Davorka Štimac, Marijana Vuraić-Kudeljan: Dostava poreznih akata
 • Renata Kalčić: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Mario Hak: Novosti u poslovanju neprofitnih organizacija
 • Marija Vrbek: Obračunska plaćanja i promjene na strani vjerovnika i dužnika
 • Irena Klemenčić: Članarine turističkim zajednicama
 • Nikola Mijatović: Procjena za potrebe oporezivanja - njemačko rješenje
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke


 Porezni vjesnik, br. 9/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Karačić: Program FISCALIS 2013.
 • Renata Kalčić: Izmjena stope poreza na dodanu vrijednost na 23 %
 • Renata Kalčić: Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
 • Tomo Šnajder, Jasna Prepeljanić: Analiza učinaka i statistika naplate prikupljanja doprinosa za obvezna osiguranja u Poreznoj upravi
 • Nada Petrović: Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa
 • Nikola Mijatović: Rashodi u Europskoj uniji 2007. godine - 39,8% BDP-a
 • Irena Klemenčić: Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma


 Porezni vjesnik, br. 10/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan, Ivana Perić: Oporezivanje nekretnina porezom na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji
 • Tomo Šnajder: Primici za rad studenata: obveze doprinosa, oporezivanje i izvješća
 • Zdravko Vukšić: Međunarodna iskustva naplate poreza u vrijeme ekonomske krize
 • Marija Bajt: Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave
 • Srebrenka Pečenjak: Dokumentacija o transfernim cijenama
 • Irena Klemenčić: Naknada za uporabu radijske frekvencije


 Porezni vjesnik, br. 11/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj u poreznim postupcima
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • Tomo Šnajder: Prihod obveznog zdravstvenog osiguranja prema osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Srebrenka Pečenjak, Vesna Gilja: Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije
 • Ana Žgalin: Brisanje starih hipoteka zasnovanih na nekretninama
 • Irena Klemenčić: Članarina i doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori


 Porezni vjesnik, br. 12/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Paušalno oporezivanje djelatnosti
 • Tomo Šnajder: Primici za rad studenata podložni porezu na dohodak i posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
 • Marija Vrbek: Ovrha koju provodi porezno tijelo te izmjene u Općemu poreznom zakonu
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja
 • Nikola Mijatović: Predložene izmjene Direktive 112/2006 o PDV-u
 • Irena Klemenčić: Doprinosi Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • Prikaz knjige "Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća"
 • Martina Fabris: Popis radova objavljenih u časopisu "Porezni vjesnik" u 2009. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića