Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 18 (2009)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Mladineo, Marijana Vuraić Kudeljan: Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja
 • Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac: Najvažnije promjene u novome Općem poreznom zakonu
 • Ksenija Cipek, Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Nikola Mijatović: Najavljene izmjene Smjernice o PDV-u radi učinkovitije borbe protiv poreznih prijevara
 • Aleksandar Vranko: Europski ured za suzbijanje prijevara - OLAF

 


Porezni vjesnik, br. 2/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2008. i obveze u 2009. godini
 • Berislav Matković: Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novome OPZ-u
 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa za osiguranike produljenoga mirovinskog osiguranja prema osnovi boravka u inozemstvu bračnog druga osiguranika hrvatskog državljanina na radu u inozemstvu
 • Zdravko Vukšić: Moral u porezima
 • Stipe Senta: Pregled nekih osobitosti njemačkoga sustava poreza na dodanu vrijednost


Porezni vjesnik, br. 3/2009

 • Uputa o podnošenju godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
 • Uputa o postupanju u vezi s doprinosima za obvezna osiguranja, utvrđivanjem obveze i ostalim poslovima u ispostavama Porezne uprave u 2009
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Maja Bartolić i Ksenija Cipek: Državne potpore, olakšice, oslobođenja i poticaji u sustavu poreza na dobit
 • Berislav Matković: Načela poreznog postupka
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Strane osobe i nastanak obveze poreza na promet nekretnina
 • Irena Klemenčić: Komunalna naknada


 Porezni vjesnik, br. 4/2009

 • Uputa o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina ovršenika prema dužniku
 • Ksenija Cipek: Porezne olakšice pri utvrđivanju i oporezivanju dohotka od samostalne djelatnosti
 • Nada Petrović: Značaj internog nadzora u otkrivanju nepravilnosti u poslovnim procesima i njegov doprinos poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Priprema poreznog nadzora
 • Irena Klemenčić: Komunalni doprinos


 Porezni vjesnik, br. 5/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Maja Bartolić i Ksenija Cipek: Olakšice i oslobođenja za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i području grada Vukovara
 • Marija Bajt i Mario Hak: Kada obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva postaje obveznikom poreza na dobit?
 • Dražen Opalić: Obveza doprinosa do najviše godišnje osnovice prema novome Zakonu o doprinosima
 • Josip Supić: Uloga marketinga u europskim poreznim upravama
 • Božo Vuletić Antić: Vodne naknade


 Porezni vjesnik, br. 6/2009

 • Uputa o postupanju pri dostavi poreznih akata
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić-Kudeljan, Davorka Štimac: Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u poreznim postupcima
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije trgovačkog društva
 • Ana Žgalin: Odgoda ovrhe u poreznom pravu
 • Jasna Kulušić: Spomenička renta


 Porezni vjesnik, br. 7/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Oporezivanje autorskih naknada
 • Marija Bajt: Oporezivanje primitaka sportaša
 • Goran Križanac: Doprinosi od obavljanja "druge djelatnosti" prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2008
 • Zdravko Vukšić: Porezne i računovodstvene prijevare poreza na dobit
 • Irena Klemenčić: Boravišna pristojba


 Porezni vjesnik, br. 8/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Davorka Štimac, Marijana Vuraić-Kudeljan: Dostava poreznih akata
 • Renata Kalčić: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Mario Hak: Novosti u poslovanju neprofitnih organizacija
 • Marija Vrbek: Obračunska plaćanja i promjene na strani vjerovnika i dužnika
 • Irena Klemenčić: Članarine turističkim zajednicama
 • Nikola Mijatović: Procjena za potrebe oporezivanja - njemačko rješenje
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke


 Porezni vjesnik, br. 9/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Karačić: Program FISCALIS 2013.
 • Renata Kalčić: Izmjena stope poreza na dodanu vrijednost na 23 %
 • Renata Kalčić: Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
 • Tomo Šnajder, Jasna Prepeljanić: Analiza učinaka i statistika naplate prikupljanja doprinosa za obvezna osiguranja u Poreznoj upravi
 • Nada Petrović: Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa
 • Nikola Mijatović: Rashodi u Europskoj uniji 2007. godine - 39,8% BDP-a
 • Irena Klemenčić: Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma


 Porezni vjesnik, br. 10/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan, Ivana Perić: Oporezivanje nekretnina porezom na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji
 • Tomo Šnajder: Primici za rad studenata: obveze doprinosa, oporezivanje i izvješća
 • Zdravko Vukšić: Međunarodna iskustva naplate poreza u vrijeme ekonomske krize
 • Marija Bajt: Primjena Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku kroz aspekt elektroničkog poslovanja Porezne uprave
 • Srebrenka Pečenjak: Dokumentacija o transfernim cijenama
 • Irena Klemenčić: Naknada za uporabu radijske frekvencije


 Porezni vjesnik, br. 11/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj u poreznim postupcima
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • Tomo Šnajder: Prihod obveznog zdravstvenog osiguranja prema osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Srebrenka Pečenjak, Vesna Gilja: Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije
 • Ana Žgalin: Brisanje starih hipoteka zasnovanih na nekretninama
 • Irena Klemenčić: Članarina i doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori


 Porezni vjesnik, br. 12/2009

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Paušalno oporezivanje djelatnosti
 • Tomo Šnajder: Primici za rad studenata podložni porezu na dohodak i posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
 • Marija Vrbek: Ovrha koju provodi porezno tijelo te izmjene u Općemu poreznom zakonu
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja
 • Nikola Mijatović: Predložene izmjene Direktive 112/2006 o PDV-u
 • Irena Klemenčić: Doprinosi Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • Prikaz knjige "Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća"
 • Martina Fabris: Popis radova objavljenih u časopisu "Porezni vjesnik" u 2009. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija