Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o porezu na dobit s komentarom i provedbeni propisi
 
Oporezivanje dobiti temeljno je uređeno Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 32/20. i 138/20. – dalje u tekstu: Zakon) koji pretpostavlja i mogućnost korištenja poreznih olakšica. Međutim, sustav poreznih olakšica u obliku državnih potpora i potpora male vrijednosti uređen je posebnim propisima. Stoga se u ovom priručniku, uz Zakon o porezu na dobit s komentarom, donose i ti posebni propisi.
 
Od 1. siječnja 2005. Zakon o porezu na dobit je doživio nekoliko izmjena. Međutim, osnovni koncept utvrđivanja porezne osnovice polazeći od razlike između prihoda i rashoda utvrđenih prema računovodstvenim propisima ostao je isti. Zakon utvrđuje porezne obveznike, način utvrđivanja porezne osnovice, porezne stope, porezne olakšice, oslobođenja i poticaje, rokove i način plaćanja poreza i drugo. 
 
 
Sadržani posebni propisi: 
 • Pravilnik o porezu na dobit
 • Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
 • Zakon o poticanju ulaganja
 • Uredba o poticanju ulaganja
 • Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 • Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 • Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 • Izvadak iz Pomorskog zakonika
 • Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
 • Zaključci Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe (2021/C 66/10)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
 • Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

Priredili: Boris Dominić, Anita Grebenar, Marijana Herceg
Godina izdanja: prosinac 2021. 
Cijena: 230,00 kn
Broj stranica: 436 


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića