Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Pojmovnik javnih financija :: Europska unija
 
politika zapošljavanja

Važna načela, ciljevi i aktivnosti politike zapošljavanja Europske unije obuhvaćaju promicanje visoke stope zaposlenosti diljem Zajednice razvijanjem koordinirane strategije, osobito u pogledu stvaranja kvalificirane, osposobljene i prilagodljive radne snage i tržišta rada koja se prilagođavaju gospodarskim promjenama.

Odgovornosti Unije s obzirom na zapošljavanje komplementarne su onima zemalja članica – njihov je glavni cilj stvaranje Europske strategije za zapošljavanje (European Employment Strategy, EES). Namjera je da Strategija bude glavni instrument za osiguravanje i koordinaciju prioriteta politike zapošljavanja koju bi podržale zemlje članice na europskoj razini.

Pregled stvaranja sveobuhvatne politike zapošljavanja

1. Bijela knjiga o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju (1993)

Visoka razina nezaposlenosti u većini zemalja Europske unije doprinijela je objavljivanju Bijele knjige o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju. Objavljivanjem je pokrenuta rasprava o europskoj gospodarskoj strategiji i strategiji zapošljavanja te se tako po prvi puta zapošljavanje postavlja pitanje kao prioritet.

2. Essenski proces (1994)

S ciljem borbe protiv nezaposlenosti, Europsko vijeće iz Essena je u prosincu 1994. godine prihvatilo pet ključnih ciljeva čijem bi ostvarivanju zemlje članice trebale težiti: i) ulagati u profesionalno usavršavanje, ii) povećati zapošljavanje ostvarivanjem visokog gospodarskog rasta, iii) smanjiti troškove rada koji nisu plaća (nadnica), iv) ojačati aktivne politike na tržištu rada, i v) boriti se protiv nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti. Zemlje članice su zadužene da pretvore navedene preporuke u višegodišnje programe čije će ostvarivanje pratiti Komisija i Vijeće. Komisija i Vijeće godišnje informiraju Europsko vijeće o ostvarivanju ciljeva. Essenski je proces pridonio povećanju svijesti o visokoj nezaposlenosti u zemljama članicama na europskoj razini.

3. Doprinos Amsterdamskog ugovora (1997)

Novim poglavljem o nezaposlenosti u Amsterdamskom ugovoru postavljeni su temelji Europske strategije o zapošljavanju (European Employment Strategy) i trajnog Odbora za zapošljavanje (Employment Committee) koji je osnovan Ugovorom i ima savjetodavni status s ciljem promicanja koordinacije zapošljavanja u zemljama članicama te politika o tržištu rada.

Ugovorom nije izmijenjen osnovni princip prema kojem su zemlje članice samostalne i nadležne za politiku zapošljavanja, međutim zemlje članice su se obvezale na koordinaciju svojih politika o zapošljavanju na razini Zajednice. Ugovorom je Vijeću i Komisiji povjerena puno snažnija uloga te novi zadaci i instrumenti. Također je osnažena uloga Europskog parlamenta u postupcima donošenja odluka. Zaduženja socijalnih partnera kao i mogućnost njihova doprinosa naglašeni su kroz uvrštavanje Socijalnog protokola (Social Protocol) u Ugovor.

Europska strategija o zapošljavanju, 1997-2004

Izvanredni sastanak na vrhu o zapošljavanju održan u studenom 1997. godine u Luksemburgu predvidio je stupanje Amsterdamskog ugovora na snagu u 1998. godini i pokrenuo ostvarivanje Europske strategije o zapošljavanju, tzv. Luksemburški proces.

Time je stvoren okvir za godišnju koordinaciju i praćenje nacionalnih politika zapošljavanja. Koordinacija nacionalnih politika o zapošljavanju na razini Europske unije temelji se na obvezi zemalja članica da utvrde zajedničke ciljeve. Strategija se temelji na sljedećim sastavnicama:

  • Smjernice za zapošljavanje: temeljem prijedloga Komisije, Vijeće će svake godine donijeti niz smjernica u kojima se navode zajednički prioriteti u politikama zapošljavanja zemalja članica;
  • Nacionalni akcijski planovi: svaka je zemlja članica sastavila godišnji nacionalni akcijski plan u kojem je opisano kako su se smjernice primjenjivale u praksi na nacionalnoj razini;
  • Zajednički izvještaj o zapošljavanju: Komisija i Vijeće zajednički su pregledali nacionalne akcijske planove i predstavili zajednički izvještaj o zapošljavanju Europskom vijeću. Temeljem provedene analize, Komisija je predstavila prijedlog smjernica za zapošljavanje za sljedeću godinu;
  • Vijeće može odlučiti da se određenoj zemlji izdaju konkretne preporuke temeljem prijedloga Komisije.

Godine 2000. Europsko je vijeće u Lisabonu usvojilo novi strateški cilj kojim bi Europska unija postala “najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu temeljeno na dinamičkom znanju”, sposobna održavati gospodarski rast s većim brojem kvalitetnih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. Prihvatilo je punu zaposlenost kao primarni cilj zapošljavanja i socijalne politike te postavilo konkretne ciljeve koje treba ostvariti u 2010. godini, tj. povisiti opću stopu zaposlenosti do 70% kao i stopu zaposlenosti žena iznad 60%. U 2001. godini, dodan je još jedan cilj, a to je povećanje stope zaposlenosti starijih radnika (od 55 do 64 godina starosti) na 50% do 2010. godine.

Kao posljedica navedenih zaključaka, pet novih “horizontalnih ciljeva” dodano je u smjernice iz 2001. godine: ostvarivanje pune zaposlenosti, poticanje cjeloživotnog obrazovanja, promicanje uloge socijalnih partnera, osiguranje kvalitetne kombinacije politika između sve četiri sastavnice, i razvijanje općih indikatora za vrednovanje napretka. Poboljšanje kvalitete na radu dodano je kao cilj 2002. godine.

Smjernice za zapošljavanje u razdoblju od 2005.-2008. i 2008.-2010. godine

Objedinjene smjernice 2005.-2008. sadrže ukupno 23 smjernice, od kojih je 8 posvećeno posebno zapošljavanju i promicanju Lisabonske strategije. Osam smjernica o zapošljavanju osnovni su preduvjet za ostvarivanje tri prioriteta za postupke s područja zapošljavanja i) privući i zadržati što veći boj zaposlenih, povećati ponudu radne snage i modernizirati sustave socijalne zaštite, ii) poboljšati prilagodljivost radnika i poduzeća, iii) povećati ulaganje u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i razvijanje vještina. Ostvarenje glavnih ciljeva trebalo bi povećati stopu zaposlenosti na 70% do 2010. godine.


Literatura 

EnterEurope. http://www.entereurope.hr/page.aspx?PageID=106].
Europa - Gateway to the European Union.[http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm].
European Parliament. Fact Sheets on the European Union
Glossary. [http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm].

 
autorica: Marina Kesner-Škreb  
izvor: Financial Theory and Practice, 2010, 34 (3), 315-317

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića