Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Pojmovnik javnih financija :: Europska unija
 
politika zapošljavanja

Važna načela, ciljevi i aktivnosti politike zapošljavanja Europske unije obuhvaćaju promicanje visoke stope zaposlenosti diljem Zajednice razvijanjem koordinirane strategije, osobito u pogledu stvaranja kvalificirane, osposobljene i prilagodljive radne snage i tržišta rada koja se prilagođavaju gospodarskim promjenama.

Odgovornosti Unije s obzirom na zapošljavanje komplementarne su onima zemalja članica – njihov je glavni cilj stvaranje Europske strategije za zapošljavanje (European Employment Strategy, EES). Namjera je da Strategija bude glavni instrument za osiguravanje i koordinaciju prioriteta politike zapošljavanja koju bi podržale zemlje članice na europskoj razini.

Pregled stvaranja sveobuhvatne politike zapošljavanja

1. Bijela knjiga o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju (1993)

Visoka razina nezaposlenosti u većini zemalja Europske unije doprinijela je objavljivanju Bijele knjige o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju. Objavljivanjem je pokrenuta rasprava o europskoj gospodarskoj strategiji i strategiji zapošljavanja te se tako po prvi puta zapošljavanje postavlja pitanje kao prioritet.

2. Essenski proces (1994)

S ciljem borbe protiv nezaposlenosti, Europsko vijeće iz Essena je u prosincu 1994. godine prihvatilo pet ključnih ciljeva čijem bi ostvarivanju zemlje članice trebale težiti: i) ulagati u profesionalno usavršavanje, ii) povećati zapošljavanje ostvarivanjem visokog gospodarskog rasta, iii) smanjiti troškove rada koji nisu plaća (nadnica), iv) ojačati aktivne politike na tržištu rada, i v) boriti se protiv nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti. Zemlje članice su zadužene da pretvore navedene preporuke u višegodišnje programe čije će ostvarivanje pratiti Komisija i Vijeće. Komisija i Vijeće godišnje informiraju Europsko vijeće o ostvarivanju ciljeva. Essenski je proces pridonio povećanju svijesti o visokoj nezaposlenosti u zemljama članicama na europskoj razini.

3. Doprinos Amsterdamskog ugovora (1997)

Novim poglavljem o nezaposlenosti u Amsterdamskom ugovoru postavljeni su temelji Europske strategije o zapošljavanju (European Employment Strategy) i trajnog Odbora za zapošljavanje (Employment Committee) koji je osnovan Ugovorom i ima savjetodavni status s ciljem promicanja koordinacije zapošljavanja u zemljama članicama te politika o tržištu rada.

Ugovorom nije izmijenjen osnovni princip prema kojem su zemlje članice samostalne i nadležne za politiku zapošljavanja, međutim zemlje članice su se obvezale na koordinaciju svojih politika o zapošljavanju na razini Zajednice. Ugovorom je Vijeću i Komisiji povjerena puno snažnija uloga te novi zadaci i instrumenti. Također je osnažena uloga Europskog parlamenta u postupcima donošenja odluka. Zaduženja socijalnih partnera kao i mogućnost njihova doprinosa naglašeni su kroz uvrštavanje Socijalnog protokola (Social Protocol) u Ugovor.

Europska strategija o zapošljavanju, 1997-2004

Izvanredni sastanak na vrhu o zapošljavanju održan u studenom 1997. godine u Luksemburgu predvidio je stupanje Amsterdamskog ugovora na snagu u 1998. godini i pokrenuo ostvarivanje Europske strategije o zapošljavanju, tzv. Luksemburški proces.

Time je stvoren okvir za godišnju koordinaciju i praćenje nacionalnih politika zapošljavanja. Koordinacija nacionalnih politika o zapošljavanju na razini Europske unije temelji se na obvezi zemalja članica da utvrde zajedničke ciljeve. Strategija se temelji na sljedećim sastavnicama:

  • Smjernice za zapošljavanje: temeljem prijedloga Komisije, Vijeće će svake godine donijeti niz smjernica u kojima se navode zajednički prioriteti u politikama zapošljavanja zemalja članica;
  • Nacionalni akcijski planovi: svaka je zemlja članica sastavila godišnji nacionalni akcijski plan u kojem je opisano kako su se smjernice primjenjivale u praksi na nacionalnoj razini;
  • Zajednički izvještaj o zapošljavanju: Komisija i Vijeće zajednički su pregledali nacionalne akcijske planove i predstavili zajednički izvještaj o zapošljavanju Europskom vijeću. Temeljem provedene analize, Komisija je predstavila prijedlog smjernica za zapošljavanje za sljedeću godinu;
  • Vijeće može odlučiti da se određenoj zemlji izdaju konkretne preporuke temeljem prijedloga Komisije.

Godine 2000. Europsko je vijeće u Lisabonu usvojilo novi strateški cilj kojim bi Europska unija postala “najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu temeljeno na dinamičkom znanju”, sposobna održavati gospodarski rast s većim brojem kvalitetnih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. Prihvatilo je punu zaposlenost kao primarni cilj zapošljavanja i socijalne politike te postavilo konkretne ciljeve koje treba ostvariti u 2010. godini, tj. povisiti opću stopu zaposlenosti do 70% kao i stopu zaposlenosti žena iznad 60%. U 2001. godini, dodan je još jedan cilj, a to je povećanje stope zaposlenosti starijih radnika (od 55 do 64 godina starosti) na 50% do 2010. godine.

Kao posljedica navedenih zaključaka, pet novih “horizontalnih ciljeva” dodano je u smjernice iz 2001. godine: ostvarivanje pune zaposlenosti, poticanje cjeloživotnog obrazovanja, promicanje uloge socijalnih partnera, osiguranje kvalitetne kombinacije politika između sve četiri sastavnice, i razvijanje općih indikatora za vrednovanje napretka. Poboljšanje kvalitete na radu dodano je kao cilj 2002. godine.

Smjernice za zapošljavanje u razdoblju od 2005.-2008. i 2008.-2010. godine

Objedinjene smjernice 2005.-2008. sadrže ukupno 23 smjernice, od kojih je 8 posvećeno posebno zapošljavanju i promicanju Lisabonske strategije. Osam smjernica o zapošljavanju osnovni su preduvjet za ostvarivanje tri prioriteta za postupke s područja zapošljavanja i) privući i zadržati što veći boj zaposlenih, povećati ponudu radne snage i modernizirati sustave socijalne zaštite, ii) poboljšati prilagodljivost radnika i poduzeća, iii) povećati ulaganje u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i razvijanje vještina. Ostvarenje glavnih ciljeva trebalo bi povećati stopu zaposlenosti na 70% do 2010. godine.


Literatura 

EnterEurope. http://www.entereurope.hr/page.aspx?PageID=106].
Europa - Gateway to the European Union.[http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm].
European Parliament. Fact Sheets on the European Union
Glossary. [http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm].

 
autorica: Marina Kesner-Škreb  
izvor: Financial Theory and Practice, 2010, 34 (3), 315-317

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija