Tražilica
 
 
Istraživanja :: HRZZ projekti
 

Pojmovnik transparentnosti lokalnih proračuna

aktivnost – dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

amandman – prijedlog izmjena i dopuna prijedloga proračuna.

budžetproračun.

decentralizirana funkcija – odgovornost za dio određenih javnih usluga (osnovno i srednje školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i vatrogastvo) koje je država prenijela na određeni broj županija, gradova i općina, odredivši za to i dodatne oblike financiranja.

deficit – višak rashoda nad prihodima u nekom razdoblju.

direktan dug – zbroj svih proračunskih manjkova (deficita) iz tekućeg i ranijih razdoblja financiranih zaduživanjem.

djelotvornost – omjer planiranog i ostvarenog učinka neke aktivnosti.

doprinos – namjenski javni prihod, primjerice za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

dotacija pomoć

Državni ured za reviziju – samostalna i neovisna institucija, odgovorna Saboru, koja između ostalih, obavlja i reviziju županija, gradova i općina i trgovačkih društava kojima su oni osnivači ili većinski vlasnici.

državno tijelo – ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.

ekonomičnost – omjer troškova i kvalitete.

ekonomska klasifikacija – prikaz proračunskih prihoda (npr. porezi, pomoći, od imovine) i rashoda (npr. naknade zaposlenima, subvencije, socijalne naknade) prema ekonomskoj namjeni.

financijska imovina – novac, depoziti, obveznice, zajmovi, itd.

financijski plan – akt proračunskog korisnika kojim se utvrđuju njegovi prihodi i rashodi za sljedeće proračunsko razdoblje.

financijski rashod – rashod koji nastaje zbog financijskog poslovanja (npr. kamate, naknade za bankarske usluge).

fiskalna godina – razdoblje od dvanaest mjeseci, poklapa se s kalendarskom (od 1. siječnja do 31. prosinca).

funkcijska klasifikacija – prikaz proračunskih rashoda po namjeni (npr. zdravstvo, obrazovanje).

godišnji izvještaj – godišnji izvještaj o izvršenju koji prikazuje ostvarene prihode/primitke i rashode/izdatke županije, grada ili općine u određenoj godini.

grad – jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije, te svako mjesto s više od deset tisuća stanovnika koje čini urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu ili za koje postoje posebni povijesni, gospodarski i geoprometni razlozi.

izdatakprihod.

izglasani proračun – proračun koji je izglasala županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće za određenu godinu.

izvršna vlast – župan, gradonačelnik ili načelnik koji se na četiri godine bira neposredno na izborima tajnim glasovanjem.

javna ustanova – osniva se za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i dr., ako se te djelatnosti ne obavljaju radi stjecanja dobiti.

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – općina, grad i županija.

jedinica lokalne samouprave – općina i grad.

jedinica područne (regionalne) samouprave – županija.

klasifikacija proračuna proračunska klasifikacija.

konsolidacija – iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna, proračunskih te izvanproračunskih korisnika, kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

korisnik proračunažupanijski/gradski/općinski proračunski korisnik.

lokacijska klasifikacija – proračunski rashodi prikazani po lokacijama (npr. županijama, gradovima, općinama).

lokalna jedinica – općina i grad, premda ponekad podrazumijeva i županiju. → jedinica lokalne samouprave. → jedinica područne (regionalne) samouprave.

lokalna samouprava – nadležnost gradova i općina za određene poslove (npr. osnovno školstvo, socijalna skrb), s pravom na vlastite prihode, predstavničku i izvršnu vlast, u čiju se nadležnost Vlada ne može miješati, a dužna ih je - ukoliko treba - potpomagati.

lokalni proračun – proračun lokalne jedinice kojeg donosi njeno predstavničko tijelo.

materijalni rashod – vrijednost dobara i usluga koje županija/grad/općina kupuje na slobodnom tržištu za obavljanje svojih aktivnosti (npr. zakupnine, najamnine, usluge telefona, pošte).

mjesna samouprava – mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi koji se mogu osnivati statutom jedinice lokalne samouprave.

načelo proračuna – načela kojih se moraju pridržavati svi koji se bave proračunom: načela jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

namjenski prihod – prihod za koji je unaprijed utvrđena svrha trošenja. Primjerice, prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje moraju se trošiti za zdravstvo.

nefinancijska imovina – proizvedena (npr. zgrade, postrojenja, oprema, zalihe) i neproizvedena (npr. zemljišta, patenti, koncesije).

neto financiranje – iznos koji mora biti jednak manjku/višku iz → računa prihoda i rashoda, odnosno → neto pozajmljivanju/zaduživanju države.

neto pozajmljivanje – pokazatelj viška prihoda nad rashodima u → računu financiranja.

neto zaduživanje – pokazatelj viška rashoda nad prihodima u → računu financiranja.

općina – jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, povezanu zajedničkim interesima stanovništva.

operativni saldo – razlika u prihodima i rashodima poslovanja bez promjena u dugoročnoj nefinancijskoj imovini.

organizacijska klasifikacija – proračunski rashodi prikazani po organizacijskim jedinicama, odnosno gradskim uredima i službama.

podjela porezazajednički porez.

polugodišnji izvještaj – polugodišnji izvještaj o izvršenju prikazuje ostvarene prihode/primitke i rashode/izdatke županije, grada ili općine za prvu polovicu određene godine.

pomoć – bespovratni prijenos sredstava: tekući (za tekuće rashode) i kapitalni (za nabavu dugotrajne imovine) te namjenski i nenamjenski.

porez – prisilno davanje državi bez direktne protunaknade i unaprijed utvrđene namjene koje se nameće na dohodak, dobit, imovinu, dodanu vrijednost, itd. 

porezna osnovica – iznos na koji se primjenjuje porezna stopa, primjerice, dobit poduzeća, dohodak fizičke osobe, vrijednost nekretnine.

porezna stopa – postotni ili fiksni iznos dohotka, dobiti, vrijednosti roba i usluga koji se plaća poreznim tijelima. Primjenjuje se na poreznu osnovicu, a može biti progresivna, proporcionalna ili regresivna.

porezni obveznik – svaka fizička ili pravna osoba koja je na temelju zakona dužna platiti porez.

potencijalni dug – direktni dug uvećan za izdana jamstva.

predstavnička vlast – županijska skupština ili gradsko/općinsko vijeće čiji se članovi na četiri godine biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

prihod – prihodi i rashodi koriste u računu prihoda i rashoda kada je riječ o poslovanju te o prodaji i nabavi nefinancijske imovine, a primitci i izdatci u računu financiranja kad je riječ o financijskoj imovini, uzimanju, davanju i otplatama  zajmova. Ukratko, prihodi i rashodi vezuju se uz nefinancijske, a primitci i izdatci uz financijske transakcije.

prihod od nefinancijske imovine – prihod ostvaren prodajom stambenih i poslovnih objekata, zemljišta, prijevoznih sredstava i strateških zaliha.

prihod poslovanja – prihod od redovitih aktivnosti, npr. od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i na robe i usluge) i ostali prihodi (od imovine, upravnih pristojbi, kazni).

prijedlog proračuna – dokument koji župan/gradonačelnik/načelnik šalje županijskoj skupštini, gradskom ili općinskom vijeću, a prikazuje očekivane prihode/primitke i rashode/izdatke lokalne jedinice za slijedeću godinu.

primarni operativni saldo – razlika između prihoda i rashoda poslovanja, bez izdataka za kamate.

primitak prihod.

prirez – dodatni porez kojeg povrh poreza na dohodak mogu nametati općine i gradovi. Osnovica prireza je porez na dohodak, stopu određuju lokalne jedinice kojima pripada i ubrani prihod. 

privremeno financiranje – uvodi se - najduže na tri mjeseca - ukoliko županijska skupština, gradsko ili općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine.

program – skup neovisnih, usko povezanih → aktivnosti i → projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

programska klasifikacija – prikaz proračunskih rashoda po → programima, → aktivnostima i → projektima (npr. programi zaštite okoliša, informatizacije, pomoći poduzetništvu).

projekcija – za razliku od proračuna koji se planira za iduću godinu (npr. 2018. za 2019.), projekcija se donosi za naredne dvije godine (npr. 2018. za 2020. i 2021.).

projekt – sastavni dio → programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

proračun – plan prihoda i rashoda za određeno vremensko razdoblje.

proračunska godinafiskalna godina.

proračunska klasifikacija – sustav prikazivanja proračunskih prihoda i rashoda po određenim kriterijima (npr. po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja). → ekonomska k.funkcijska k.lokacijska k.organizacijska k.programska k.

proračunska zaliha – proračunom utvrđena sredstva koja se mogu koristiti za namjene koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku planiranja proračuna.

proračunski proces – planiranje, izrada, donošenje, izvršavanje, nadzor i revizija proračuna.

proračunski vodič za građane – pojednostavnjeni oblik proračunskog dokumenta namijenjen građanima (npr. proračuni u malom, prezentacije, vodiči, skraćeni prikazi).

proračunsko načelonačelo proračuna.

račun financiranja – dio proračuna koji prikazuje način financiranja proračunskog manjka te korištenje proračunskog viška.

račun prihoda i rashoda – prikazuje proračunske prihode i rashode u jednoj godini.

rashodprihod.

razina transparentnosti proračuna – u ovom se istraživanju kreće od 0 do 5, ovisno o tome koliko su od pet ključnih proračunskih dokumenata – prijedlog i izglasani proračun, proračunski vodič za građane, godišnje i polugodišnje izvršenje proračuna – županija, grad ili općina određene godine objavili na svojim službenim mrežnim stranicama.

rebalans – izmjena proračunskih iznosa, odnosno njihovo smanjenje i/ili povećanje u odnosu na planirane iznose.

regionalna samouprava – pravni okvir u skladu s kojim su županije i Grad Zagreb nadležni za određene poslove (npr. osnovno i srednje školstvo, zdravstvo, socijalna sigurnost i skrb); imaju pravo na vlastite prihode, vlastite predstavničke i izvršne vlasti. Vlada se ne može miješati u njihove nadležnosti i dužna je potpomagati financijski slabije županije.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike – dokument kojim Vlada svake godine utvrđuje smjer fiskalne politike u narednom trogodišnjem razdoblju. Sadrže makroekonomske i fiskalne pretpostavke neophodne za izradu proračuna, te procjenu prihoda i rashoda proračuna.

Strategija Vladinih programa – dokument kojim Vlada svake godine utvrđuje ciljeve za naredno trogodišnje razdoblje i u skladu s kojima raspoređuje sredstva u državnom proračunu.

subvencija – bespovratno davanje sredstava za poticanje proizvodnje dobara ili pružanje usluga.

suficit – višak prihoda nad rashodima u nekom razdoblju.

transparentnost – mogućnost javnosti da dobije potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije → razina transparentnosti proračuna

učinkovitost – omjer rezultata i korištenih sredstava.

veliki grad – jedinica lokalne samouprave s više od 35.000 stanovnika; gospodarsko, financijsko, kulturno, zdravstveno, prometno i znanstveno središte šireg okruženja.

zaduživanje – uzimanje kredita, zajma ili izdavanje vrijednosnih papira.

zajednički porez – porez čiji se prihodi dijele između države i lokalnih jedinica (županija, gradova i općina).

županija – jedinica područne (regionalne) samouprave koja obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova, a predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu.

županijski/gradski/općinski proračunski korisnik – institucija koju je osnovala županija/grad/općina i koja se većim dijelom financira iz županijskog/gradskog/općinskog proračuna (npr. osnovne škole i dječji vrtići).

županijsko/gradsko/općinsko upravno tijelo – ured, zavod ili služba koja obavlja poslove za koje je županija/grad/općina nadležna.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića